728 x 90Convocades les proves específiques d'accés al Cicle Inicial de Tècnic en Bàsquet (20/07/2020)

img

La situació d'emergència sanitària provocada pel COVID-19 arreu del món ha obligat als governs a adoptar diverses mesures per lluitar contra els contagis i mitigar els efectes econòmics i socials que aquest fenomen està produint, així com a suspendre tots els tràmits administratius i, per tant, les proves d'accés específiques a les diferents modalitats dels ensenyaments esportius de règim especial en la seva convocatòria ordinària de juny. Les proves d'accés específiques es realitzaran en convocatòria única, al setembre del 2020.

Les proves d'accés específiques d'ensenyaments esportius de règim especial, es realitzaran de forma presencial, sempre que la situació sanitària provocada per el COVID-19 permeti la seva realització.

La inscripció per a les proves específiques d'accés al Cicle Inicial de Tècnic en Bàsquet s'hauran de fer del dia 1 de setembre al dia 3 (ambdós inclosos). Les persones que han tingut almenys un any de llicència de jugador/a estan exemptes de fer la prova.

Article 1.

Persones que s'han d'inscriure per fer la prova específica d'accés i persones exemptes de fer-la.

1. Per poder realitzar les proves específiques per accedir als ensenyaments de cicle inicial o nivell I de Grau Mitjà és necessari tenir el títol d'ESO o equivalent acadèmic (Veure la relació de titulacions equivalents en la disposició addicional 12.1 del Reial Decret 1363/2007, de 24 d'octubre, publicat en el BOE núm. 268, de 8 de novembre).

2. Per poder realitzar les proves específiques per accedir als ensenyaments de cicle final o nivell II de Grau Mitjà és necessari haver finalitzat els estudis del cicle inicial/nivell I del Grau Mitjà de la mateixa modalitat esportiva. De forma excepcional, també es poden inscriure per fer les proves d'accés les persones que només tenguin pendent de finalitzar el bloc de formació pràctica del cicle inicial/nivell I del grau mitjà de la mateixa modalitat esportiva.

3. No han de fer la inscripció, per estar exempts de superar la prova (vegeu la disposició transitòria segona del Reial decret 1363/2007, de 24 d'octubre), les persones següents:

a) Els esportistes d'alt nivell de la modalitat esportiva a la qual s'inscriuen (certificats pel Consell Superior d'Esports).

b) Els esportistes d'alt rendiment de la modalitat esportiva a la que s'inscriuen (certificat expedit per l'òrgan competent de la comunitat autònoma en matèria d'esports).

c) Els casos concrets de cada modalitat esportiva, contemplats a la normativa corresponent.

En aquests casos, s'ha de presentar l'acreditació en el termini i lloc d'inscripció a les proves d'accés (vegeu articles 2 i 3).

Article 2.

Termini d'inscripció a les proves.

La inscripció a la prova d'accés de caràcter específic als ensenyaments de règim especial de grau mitjà especificats a l'article 12 s'ha de realitzar de manera telemàtica del dia 1 al dia 3 de setembre de 2020, ambdós inclosos.

Article 3.

Inscripcions a la prova d'accés de caràcter específic.

Les inscripcions es realitzaran telemàticament als correus de cada centre referència de cada illa.

La inscripció a la prova d'accés de caràcter específic es pot fer als llocs següents:

a) Mallorca

IES Centre de Tecnificació Esportiva de les Illes Balears (CTEIB). (C/ del Gremi dels Forners 4, poliesportiu Prínceps d'Espanya, 07009 Palma. Telèfon 971433714, www.iescteib.org). Correu electrònic inscripcions: eeee.cteib@gmail.com

b) Eivissa

IES Algarb (C/ de Guillem de Montgrí, s/n, 07817 Sant Jordi de Ses Salines, Sant Josep de Sa Talaia. Telèfon 971 306866, http://www. iesalgarb.es/) Correu electrònic inscripcions: iesalgarb@educaib.eu

c) Menorca

IES Cap de Llevant: (C/ de Francesc F. Andreu, 2, 07703 Maó. Telèfon 971353582, http://iescapdellevant.org ) Correu electrònic inscripcions: iescapdellevant@educaib.eu

Article 4.

Documentació necessària per inscriure's per fer la prova d'accés de caràcter específic.

1. Per formalitzar la inscripció, les persones interessades a fer la prova d'accés de caràcter específic han d'enviar telemàticament els documents al correu electrònic de cada centre de referència de cada illa, reflectits a l'article 3 , en tots els casos:

a) Sol·licitud, segons el model oficial (annex 2), que es pot trobar al centre on s'han d'inscriure i a la seva pàgina web.

b) Document oficial d'identificació.

c) Declaració responsable que no es té cap requisit d'accés directe que permeti l'accés als ensenyaments esportius de règim especial (annex 3) que es pot trobar al centre on s'han d'inscriure i a la seva pàgina web.

d) Un certificat acadèmic que s'està cursant 4art. E.S.O. o fotocòpia acarada del Títol de graduat en educació secundària o equivalent, o el certificat que acrediti que s'ha superat la prova d'accés per a persones sense requisits acadèmics. Aquests documents han d'especificar la nota o mitjana obtinguda.

e) En el cas d'haver de realitzar les proves específiques per accedir als ensenyaments de cicle final o nivell II de Grau Mitjà és necessari acreditar haver finalitzat els estudis del cicle inicial/nivell I del Grau Mitjà de la mateixa modalitat esportiva o tenir tots els mòduls aprovats excepte el bloc de formació pràctica d'aquest cicle inicial/nivell I.

2. S'ha d'acreditar el pagament al compte de la federació de l'import que la federació ha establert per a aquesta prova, aportant al centre, còpia de l'ingrés bancari, la qual ha d'indicar el nom, els llinatges i el concepte “Inscripció prova específica” i el nivell i la modalitat esportiva:

Cicle inicial/nivell I: Bàsquet

Quantitat a ingressar: 35€ 

Número de compte de la federació: ES92-2038-3276-8260-0027-9100

Article 9

Llistes definitives de persones admeses per fer la prova d'accés de caràcter específic i llista de proves d'accés que no es duran a terme per falta d'aspirants.

1. El 9 de setembre de 2020, el centre educatiu on s'ha fet la inscripció ha de publicar la llista definitiva de persones admeses per fer la prova d'accés de caràcter específic.

2. Contra la llista definitiva es pot presentar un recurs d'alçada davant el director general de Planificació, Ordenació i Centres en el termini d'un mes natural, a comptar des de la data de la publicació de la llista definitiva.

3. El 9 de setembre de 2020 es publicarà, si es dóna el cas, una llista de les proves d'accés que no es duran a terme per falta d'aspirants. Aquest llistat es publicarà a la web ensenyamentsesportius.caib.es

Article 12

Data i lloc de la realització de la prova d'accés de caràcter específic.

PROVES A MALLORCA de BÀSQUET

Dia de la prova: 18 de setembre

Hora de la prova: 17:00h

Lloc de la prova: IES CTEIB, “Príncipes España” (C/ del Gremi dels Forners 4, 07009 Palma)

PROVES A MENORCA de BÀSQUET

Dia de la prova: 12 de setembre

Hora de la prova: 13:30h.

Lloc de la prova: IES Cap de Llevant (C/ de Francesc F. Andreu, 2, 07703 Maó)

PROVES A EIVISSA de BÀSQUET

Dia de la prova: 12 de setembre

Hora de la prova: 13:30h.

Lloc de la prova: Pista Can Misses (Carrer de Campanitx, 26, 07800 Eivissa)

Dia 9 de setembre de 2020 es publicarà, a la web ensenyamentsesportius.caib.es, qualsevol canvi que es pugui produir sobre el lloc i hora de les proves i també s'informarà de les seus que encara estan per determinar.

Per poder prendre part a les proves d'accés, els inscrits han d'estar presents a l'hora i el lloc establerts.

Inscripció per fer la prova d'accés de caràcter específic als ensenyaments esportius.

Trobareu el document d'inscripció per fer la prova d'accés a l'Annex 2 al següent document: AQUÍ

Proves d'accés de caràcter específic als ensenyaments esportius de règim especial.

Trobareu el document d'inscripció per fer la prova d'accés a l'Annex 3 al següent document: AQUÍ

Calendari de la prova d'accés de caràcter específic als ensenyaments esportius de les Illes Balears 2020-2021.

Trobareu el calendari complet a l'Annex 4 AQUÍ

 

Document BOIB. Resolució proves d'accés específiques setembre 2020

BOIB. Resolució proves d'accés específiques setembre 2020 [233 KB] [Descarregar]img

Segueix-nos a Twitter

Fes-te fan a Facebook