728 x 90Tornem a les pistes amb prudència i seguretat (07/06/2020)

img

Tornem a les pistes amb prudència i seguretat

La Federació de Bàsquet de les Illes Balears (FBIB) presenta aquest document de recomanacions pels clubs que reprenguin les activitats esportives no dirigides a la participació a les competicions durant la Fase 3.

ABANS DE SORTIR DE CASA

Es recomana als que vagin a participar a les activitats es mesurin la temperatura corporal abans de sortir de casa, especialment si presenta altres símptomes propis de la malaltia.

Si presentaren febre (> 37,5º) romandran a casa i informaran al club de la seva absència i dels motius.

ACCÉS A LES INSTAL.LACIONS

Només permetre l’accés a persones autoritzades, jugadors, jugadores i els tècnics responsables que disposin de llicència federativa, els quals poden acreditar-se mitjançant la llicència electrònica. Una vegada el grup hagi entrat, es tancaran les portes i s’impedirà l’accés al recinte.

Sempre que sigui possible, es prioritzarà l’ús de pistes exteriors.

HORARIS I TORNS

El club establirà horaris de pista i assignació de torns per grup i, al seu cas, informarà a la institució titular o gestora de la instal·lació.

ENTRADA I SORTIDA

S’indicaran les portes d’entrada i de sortida a les instal·lacions. Sempre que sigui possible es determinarà un circuit d’entrada i un circuit diferent de sortida per tal d’evitar concentracions.

L’accés haurà de ser esglaonat de manera que no es produeixin aglomeracions per entrar o sortir.

Pel cas dels menors de edat, els seus familiars no podran accedir al recinte i esperaran a la sortida per la recollida.

AUTORITZACIÓ PER A MENORS DE EDAT

Els jugadors i jugadores menors d’edat hauran de comptar amb l’autorització dels seus progenitors.

E-LLICÈNCIA

La llicència electrònica d’ús individual serà document suficient per acreditar la condició de federat/ada.

AFORAMENT

L’aforament màxim permès serà del 50% i com a màxim de 20 esportistes i 2 entrenadors/res, sempre que es pugui mantenir la distància de seguretat de 2m.

En el cas que no es pugui mantenir la distància de 2m entre esportistes, caldrà reduir la ratio fins a poder mantenir aquesta distància.

ÀREES D’ACTIVITAT INDIVIDUAL

Es delimitaran les àrees d’influència individual a la pista o pistes a les quals es desenvoluparan les sessions.

MESURES PRÒPIES PER ESPORTISTES

Els jugadors i jugadores arribaran previstos de mascareta i esperaran a que el responsable de la instal·lació autoritzi la seva entrada, que es podrà produir quan el grup anterior hagi sortit de les instal·lacions i s’hagi realitzat una adequada desinfecció dels materials a emprar.

Si porten material esportiu (per exemple, una pilota) de casa, han de fer un neteja d’aquest i desinfecció.

Ja dins les instal·lacions, es recomana que els esportistes passin el seu calçat esportiu per una zona desinfectant abans de trepitjar la pista i es rentaran les mans durant al menys 20 segons en gel hidroalcohòlic o aigua i sabó o solució desinfectant anàloga.

Els esportistes mantindran les distàncies de seguretat mínimes i no es permetran contactes durant les activitats.

Cada jugador/a portarà de casa la botella d’aigua i una tovallola que depositaran a un espai propi assignat d’us individual a peu de pista.

Finalitzada la sessió, es rentaran les mans, recolliran les seves pertinences i sortiran de les instal·lacions per la porta assignada.

MESURES PRÒPIES PER TÈCNICS

Quan sigui possible, entrenadors i entrenadores concentraran al seu grup fora de les instal·lacions i esperaran les indicacions per entrar i ho faran de manera esglaonada amb el seu grup.

Ja dins les instal·lacions, es recomana que tots els participants passin el seu calçat esportiu per una zona desinfectant abans de trepitjar la pista i es rentin les mans durant al menys 20 segons en gel hidroalcohòlic o aigua i sabó o solució desinfectant anàloga.

Entrenadors i entrenadores hauran d’anar proveïts de mascareta durant la sessió si no és possible mantenir les distàncies de seguretat.

Impediran els contactes entre els jugadors/res participants a la sessió i es cuidaran de que es compleixin les pautes fixades respecte a neteja de mans i desinfecció del material emprat a la sessió.

REGISTRE DE PARTICIPANTS

Entrenadors i entrenadores duran un registre de participants a cada sessió realitzada que estarà a disposició del club i subjecte a les exigències que preveu l’actual normativa de protecció de dades de caràcter personal.

ACTIVITATS ADAPTADES A LA MODALITAT ESPORTIVA INDIVIDUAL

Les activitats tindran una durada màxima de treball a pista establert pel club. Entre sessió i sessió almanco haurà 10 minuts necessaris per dur a terme la necessària desinfecció dels materials emprats i els espais individuals delimitats.

Les activitats es dirigiran exclusivament a la millora individual del jugador/a. No es podran dur a terme accions de contacte ni activitats que requereixin compartir material. Sempre que sigui possible les activitats es duran a terme baix la ràtio 1 jugador/a= 1 pilota = 1 cistella mantenint les distàncies mínimes de seguretat.

MATERIAL I PRODUCTES DE NETEJA I DESINFECCIÓ

El club proporcionarà a tots els participants els materials i productes necessaris per poder desinfectar les zones ocupades a cada sessió i els materials emprats.

El club dura a terme una desinfecció completa dels espais esportius emprats i, al seu cas, vestidors i wc després de cada torn.

ESPAIS TANCATS O AMB ÚS RESTRINGIT

Només es permet fer ús dels accessos i les pistes indicades per dur a terme les activitats física-esportiva. No es tindrà accés a cap altre espai de les instal·lacions esportives a excepció de vestidors i WC indicats com a disponibles, que seran accessibles de manera individual. Després de cada ús dels serveis s’hauran de desinfectar. Els serveis disposaran de botella de gel desinfectant o solució anàloga, paper WC i paperera amb tapa i activable amb el peu.

Del document del Decret, el capítol VII és el que fa referència al desenvolupament de l'activitat esportiva

Article 31

Regulació de les activitats de les entitats registrades en el registre d'Entitats esportives de les Illes Balears i els seus esportistes

1. Les activitats de les entitats registrades al registre d'Entitats esportives de les Illes Balears i els seus esportistes s'han de regir per les normes establertes en aquest capítol i per les que es dictin en desplegament d'aquest.

2. No és d'aplicació, a les Illes Balears, la Resolució de 4 de maig de 2020, de la Presidència del Consell Superior d'Esports, per la qual s'aprova i publica el Protocol bàsic d'actuació per a la tornada als entrenaments i el reinici de les competicions federades i professionals.

Article 32

Entrenament mitjà en lligues no professionals federades

1. Els esportistes integrats en clubs participants en lligues no professionals federades poden realitzar entrenaments de tipus mitjà, consistents en l'exercici de tasques individualitzades de caràcter físic i tècnic, així com en la realització d'entrenaments tàctics no exhaustius dirigits a la modalitat esportiva específica, en petits grups de diversos esportistes fins a un màxim de vint, mantenint les distàncies de seguretat de dos metres de manera general i, evitant en tot cas, situacions en les quals es produeixi contacte físic. Per a això, poden utilitzar les instal·lacions que tinguin a la seva disposició, complint les mesures establertes per les autoritats sanitàries.

2. Si s'opta pel règim d'entrenament en concentració s'ha de complir amb les mesures específiques establertes per a aquest tipus d'entrenament per les autoritats sanitàries i el Consell Superior d'Esports. Tant si es requereix el servei de residència com l'obertura dels serveis de restauració i cafeteries s'han de complir les mesures establertes per a aquest tipus d'establiments.

3. Les tasques d'entrenament s'han de realitzar sempre que sigui possible per torns, evitant superar el seixanta per cent de la capacitat que per a esportistes tingui la instal·lació, amb la finalitat de mantenir les distàncies mínimes necessàries per a la protecció de la salut dels esportistes.

4. Pot assistir a les sessions d'entrenament el personal tècnic necessari per al desenvolupament d'aquestes, per a això han de mantenir les mesures generals de prevenció i higiene enfront de la COVID-19 indicades per les autoritats sanitàries. Entre aquest personal tècnic s'ha de nomenar un responsable que ha d'informar de les incidències al coordinador de l'entitat esportiva.

5. Es poden utilitzar els vestuaris, respectant el que es disposa a aquest efecte en les mesures generals de prevenció i higiene enfront de la COVID-19 indicades per les autoritats sanitàries. A aquest efecte, s'ha d'estar al que es disposa en l'article 6.6.

6. A les sessions d'entrenament no poden assistir-hi mitjans de comunicació.

7. Es poden realitzar reunions tècniques de treball amb un màxim de vint participants, i sempre mantenint la corresponent distància de seguretat i l'ús de les mesures de protecció necessàries. A aquest efecte, s'entén per reunions tècniques de treball aquelles sessions teòriques relatives al visionat de vídeos o xerrades tècniques de revisió d'aspectes de caràcter tècnic, tàctic o esportiu vinculades a les posteriors sessions d'entrenament que realitza l'entrenador amb els esportistes.

8. Les sessions d'entrenament no han de comptar amb presència de personal auxiliar, ni d'encarregats de material, i s'ha de reduir el personal del centre d'entrenament al número mínim suficient per prestar el servei.

9. En tot cas s'han de seguir les mesures de prevenció i protecció establertes per les autoritats sanitàries.

10. S'ha de realitzar una neteja i desinfecció periòdica de les instal·lacions conforme al que es preveu en l'article 6. Així mateix, s'ha de netejar i desinfectar el material utilitzat pels esportistes en finalitzar cada torn d'entrenament i a la finalització de la jornada.

11. Per a l'ús de materials i gimnasos és necessari aplicar les adequades mesures de protecció per a esportistes i tècnics. Amb caràcter general, els esportistes no poden compartir cap material. Si això no fos possible, qualsevol equip o material utilitzat per a exercicis tàctics o entrenaments específics o de manteniment mecànic i de material o equipament de seguretat, ha de ser desinfectat després de cada ús.

Article 33

Celebració d'espectacles i activitats esportives

La celebració d'espectacles i/o activitats esportives a l'aire lliure o en instal·lacions esportives obertes o tancades, s'ha d'ajustar al que es disposa en l'article 41 de l'Ordre ministerial SND 414/2020, de 16 de maig.

Article 34

Flexibilització de les mesures relatives a l'obertura d'instal·lacions esportives a l'aire lliure, tancades i centres esportius

1. En les instal·lacions esportives a l'aire lliure a les quals es refereix l'article 41 de l'Ordre ministerial SND/399/2020, de 9 de maig, es pot realitzar activitat esportiva en grups de fins a vint persones, sense contacte físic, i sempre que no se superi el seixanta per cent de l'aforament màxim permès. A aquest efecte, serà aplicable el règim d'accés, torns i neteja establert en l'article 41 de l'Ordre ministerial SND/399/2020, de 9 de maig. No obstant això, els esportistes poden accedir a les instal·lacions acompanyats d'una persona distinta del seu entrenador.

2. En les instal·lacions i centres esportius als quals es refereix l'article 42 de l'Ordre ministerial SND/399/2020, de 16 de maig, així com l'article 42 de l'Ordre ministerial SND/ 414/2020, de 16 de maig, es pot realitzar activitat esportiva en grups de fins a vint persones, sense contacte físic i sempre que no se superi el seixanta per cent de l'aforament màxim permès. A aquest efecte, serà aplicable el règim d'accés, torns i neteja establert en l'article 42 de l'Ordre ministerial SND/399/2020, de 9 de maig, i en l'article 42 de l'Ordre ministerial SND/414/2020, de 16 de maig. No obstant això, els esportistes poden accedir a les instal·lacions acompanyats d'una persona diferent del seu entrenador.

3. Sempre que sigui possible, durant la pràctica de l'activitat esportiva a la qual es refereix aquest article, s'ha de mantenir una distància de seguretat de dos metres.

4. No és necessària la concertació de cita prèvia per a la realització de les activitats esportives en les instal·lacions i centres a les quals es refereix aquest article.

5. Es permet la utilització dels vestuaris i zones de dutxes. A aquest efecte, s'ha d'estar al que es disposa en l'article 6.6.

Article 35

Celebració de competicions esportives

Es permet la celebració de competicions d'esports individuals en els que no es produeix contacte físic, sense públic i amb l'autorització prèvia de la consellera d'Afers Socials i Esports.

Els organitzadors han de presentar un protocol de desenvolupament de la competició que garanteixi el seguiment de totes les mesures d'higiene i distanciament i qualsevol altra norma establerta per part de les autoritats.

Article 36

Condicions d'ús de les piscines per ús esportiu

1. No es pot superar el límit del quaranta per cent de capacitat d'aforament d'ús esportiu a cada piscina, tant en el que fa referència a l'accés, com durant la pròpia pràctica.

2. No és necessària la concertació de cita prèvia

Decret 3/2020, de 7 de juny [290 KB] [Descarregar]


Tornem a les pistes amb prudència i seguretat [71 KB] [Descarregar]img

Segueix-nos a Twitter

Fes-te fan a Facebook